GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications PASS  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2022 05 22 23:33:15Karabet GeçidiTRngaT.PASSmovement 3.953 km
2022 05 22 23:22:41Aghbai KarazoqCNngaT.PASSname:Aghbai Karazoq>Aghbai Qarazoq
2022 05 22 22:39:23Ahop-kogaeKPngaT.PASSmovement 0.195 km
2022 05 22 19:53:57Chagŭnsŏngnŏmi-kogaeKPngaT.PASSmovement 0.55 km
2022 05 22 19:52:24K’ŭnsŏngnŏmi-gogaeKPngaT.PASSmovement 0.721 km
2022 05 22 19:49:52Tang-kogaeKPngaT.PASSmovement 1.059 km
2022 05 22 19:49:51Tak-kogaeKPngaT.PASSmovement 0.203 km
2022 05 22 17:21:00Chākhure PassNPngaT.PASSname:Chākhure Pass>Chyākhure Lāgnā,movement 1.703 km
2022 05 20 21:16:31Gardaneh-ye MorvārīdIRngaT.PASScc2:IR>null,movement 1.398 km
2022 04 19 17:41:52Astujān ĀnAFngaT.PASSname:Astujān Ān>Astujan An
0 U2022 04 19 02:56:57RotenmannjochATkitayamaT.PASSadm1:05>07
0 U2022 04 19 02:55:56KematerscharteATkitayamaT.PASSadm1:05>07
2022 04 19 01:26:00Guldarra KandāoAFngaT.PASSname:Guldarra Kandāo>Guldarra Kandao
2022 04 19 01:02:17Uch Mānke NaraiAFngaT.PASSname:Uch Mānke Narai>Uch Manke Narai
2022 04 18 08:51:27Gardaneh-ye Bayram BegīIRngaT.PASSname:Gardaneh-ye Bayram Begī>Gardaneh-ye Bāyrām Beygī,movement 0.059 km
2022 04 18 08:51:27Gardaneh-ye JangāIRngaT.PASSmovement 0.114 km
2022 04 18 08:51:26Gardaneh-ye MazārīIRngaT.PASSmovement 0.111 km
2022 04 18 08:51:18Gardaneh-ye Bābā MīrIRngaT.PASSmovement 0.108 km
2022 04 18 08:51:17Gardaneh-ye GhalţīIRngaT.PASSmovement 0.154 km
2022 04 18 08:49:09Palkotekān PassPKngaT.PASSname:Palkotekān Pass>Palkotekan Pass
2022 04 18 07:18:26Darah Shāh JinālīPKngaT.PASSname:Darah Shāh Jinālī>Darah Shah Jinali
2022 04 18 06:43:04Bārkand PassPKngaT.PASSname:Bārkand Pass>Barkand Pass
2022 04 18 06:36:11Meşindağı GeçidiTRngaT.PASSmovement 6.751 km
2022 04 18 06:36:11Taeya-gogaeKPngaT.PASSmovement 0.088 km
2022 04 18 06:36:10Güzeldere GeçidiTRngaT.PASSmovement 3.787 km
2022 04 18 06:29:23Aghbai QarazoqCNngaT.PASSname:Aghbai Qarazoq>Aghbai Karazoq
2022 04 18 05:49:30Shalarāi NaraiPKngaT.PASSname:Shalarāi Narai>Shalarai Narai
2022 04 18 05:44:16More KandāoAFngaT.PASSname:More Kandāo>More Kandao
2022 04 18 05:43:41Ghākhai PassAFngaT.PASSname:Ghākhai Pass>Ghakhai Pass,cc2:PK>null
2022 04 18 05:02:53Kothi KhandāghPKngaT.PASSname:Kothi Khandāgh>Kothi Khandagh
2022 04 18 04:43:35Pāwe NaraiPKngaT.PASSname:Pāwe Narai>Pawe Narai
2022 04 18 04:03:22Shawokās KandaoPKngaT.PASSname:Shawokās Kandao>Shawokas Kandao
2022 04 18 04:03:17Yūsuf Bāba KandaoPKngaT.PASSname:Yūsuf Bāba Kandao>Yusuf Baba Kandao
2022 04 18 02:57:55Ch’ayu-ryŏngKPngaT.PASSmovement 0.063 km
2022 04 18 02:57:31Cho-ryŏngKPngaT.PASSmovement 0.097 km
2022 04 18 02:57:26Chungam-gogaeKPngaT.PASScc2:KP>null,movement 0.769 km
2022 04 18 02:57:08Hau-gogaeKPngaT.PASSmovement 0.135 km
2022 04 18 02:57:05Hau-gogaeKPngaT.PASScc2:KP>null,movement 0.197 km
2022 04 18 02:56:38Kadang-gogaeKPngaT.PASScc2:KP>null,movement 0.054 km
2022 04 18 02:56:23Kisŏng-gogaeKPngaT.PASScc2:KP>null,movement 0.306 km
2022 04 18 02:56:14Kosal-lyŏngKPngaT.PASSmovement 0.038 km
2022 04 18 02:55:53Kwan-hyŏnKPngaT.PASSmovement 0.035 km
2022 04 18 02:55:27Myŏngu-gogaeKPngaT.PASScc2:KP>null,movement 0.086 km
2022 04 18 02:55:12No-hyŏnKPngaT.PASSmovement 0.154 km
2022 04 18 02:53:48Se-gogaeKPngaT.PASScc2:KP>null,movement 0.02 km
2022 04 18 02:52:46Suk-kogaeKPngaT.PASSname:Suk-kogae>Sut-kogae,movement 0.245 km
2022 04 18 02:52:37Taemoe-gogaeKPngaT.PASScc2:KP>null,movement 0.144 km
2022 04 18 02:52:29Tang-gogaeKPngaT.PASSmovement 0.25 km
2022 04 18 02:52:16Tomi-gogaeKPngaT.PASSmovement 0.209 km
2022 04 18 02:52:09Tong-nyŏngKPngaT.PASSmovement 0.036 km


View the latest edits on GoogleEarth.